Hvem har vedlikeholdsansvar for hva i Kiellands Hus? Scroll ned for kontaktinformasjon og hva man gjør ved skade

For at det ikke skal oppstå skade er det viktig at både sameiet, representert ved styret, og den enkelte seksjonseier/andelseier er sitt ansvar bevisst og følger opp sine vedlikeholdsplikter. Dette bidrar til at skader forebygges, verdier ikke går tapt, og ikke minst at det er trygt og trivelig å bo i sameiet.

I det følgende skisseres de viktigste hovedreglene knyttet til seksjonseiers/andelseiers vedlikeholdsansvar i sameiet.

Eierseksjonsloven og sameiets vedtekter har som utgangspunkt at seksjonseier/andelseier skal holde boligen med tilhørende rom/arealer forsvarlig ved like. I dette ligger at vedlikeholdet skal utføres på en slik måte at andre beboere og fellesareal ikke blir påført skade eller ulempe.

Seksjonseier/andelseier har ansvar for blant annet:

 • Innvendige flater, altså belegg på vegger, gulv (parkett), og tak
 • Vedlikehold av bruksenhetens inngangsdør på innsiden
 • Innvendige dører og innsiden av inngangsdøren
 • Indre deler av balkongen, deriblandt gulvet og sluk
 • Elektriske anlegg fra og med boligens sikringsboks
 • Innretninger for avløp og vann i bruksenheten som ikke er bygget inn i bærende konstruksjoner, dvs. fra og med stoppekran (stengeventiler) og vannlås
 • Blandebatteri
 • Vedlikehold av vinduer. Dette inkluderer vinduskarmer og vindusruter, også utskifting av punkterte ruter og knuste ruter som følge av hærverk og uvær, balkongdører og balkongvinduer
 • Radiatorvedlikehold, herunder rør, skruer, ventil og reguleringsbryter
 • Vedlikehold av låser og nøkler til inngangsdør og postkasse
 • Rensing/erstatning av fettfilter, rist og spjeld til kjøkkenavtrekk, samt brytere for lys og avtrekk
 • Brannvarsler (detektor og signalgiver)
 • Vedlikehold og reparasjon av dørcalling, også ringeklokken i korridoren (*)
 • Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført ved innbrudd, ulykke og uvær.

Sameiet har ansvar for blant annet:

 • Alle fellesarealer utvendig og innvendig
 • Bygningskroppen, etasjeskiller, fasader, tak
 • Utvendige innretninger
 • Felles stamledningsnett for vann og avløp fram til stoppekran og vannlås
 • Elektrisk ledningsnett fram til sikringsskap
 • Utskifting av vinduer, balkonger, terrasser og liknende når normal levetid er oppnådd. Dvs når samtlige vinduer og balkonger må byttes.
 • Reparasjon av innvendige skader som skyldes taklekkasje

Dette betyr for eksempel at seksjonseier/andelseier må vedlikeholde våtrom i boligen (bad og kjøkken) slik at lekkasjer og skader ikke oppstår.

Som hovedregel har sameiet ansvar for alt utvendig vedlikehold av bygningsmassen.

Følger av forsømt vedlikehold

Dersom seksjonseier/andelseier ikke følger opp sitt vedlikeholdsansvar, og dette påfører andre beboere og/eller fellesareal skade, kan denne bli holdt erstatningsansvarlig. Seksjonseier/andelseier er på samme vilkår ansvarlig for skadevoldelse som gjøres av tredjeperson som han har gitt i oppdrag å utføre vedlikeholdsplikter for seg. Dette kan for eksempel være en leietaker. Seksjonseier/andelseier er ansvarlig hvis dennes gjester gjør skade på bygget eller eiendommen.

Sameiets egenandel er for tiden kr. 10.000. Sameiet kan kreve refusjon for egenandelen hos seksjonseieren/andelseieren hvis skaden skyldes feil eller mangler som denne burde ha rettet opp, eller tiltak som denne burde ha iverksatt for å begrense skadens omfang. Det er kun styret som kan melde skader til sameiets forsikringsselskap.

Vannskader, ansvar og forsikringsdekning

Noen enkle forebyggende huskeregler som alle bør følge for å unngå vannskader:

 • Skru av hovedvannkranen når du forlater leiligheten.
 • Radiator skal aldri skrus helt av. Den skal stå på minst “1”, ikke snøtegnet. (se eget kapittel om vedlikehold av radiatorer)
 • Husk å sjekke for eventuelle lekkasjer når hovedkranen for vann skrus på.
 • Husk at ansvar for vedlikehold innenfor bruksenheten er den enkelte seksjonseiers/andelseiers ansvar. Ikke vent med vedlikehold til skaden skjer.

Selv om sameiet er forsikret, er det viktig at alle gjør det som er mulig for å redusere antallet vannskader. Hver skade innebærer mange ulemper for de berørte seksjonseierne/andelseierne og mye arbeid for styret. Ikke minst er det viktig å huske på at det kan være betydelig egenandel ved vannskader og at forsikringspremien for sameiet stiger med flere tusen kr pr. år for hver skade som meldes forsikringsselskapet.

Hvis uhellet først er ute, og vannskade oppdages, må man etter beste evne sørge for å begrense skaden. Deretter må man melde skade:

 • Varsle styret i sameiet: kiellandshus.sameie@gmail.com
 • Varsle eget forsikringsselskap
 • Varsle eventuelle naboer som kan ha fått følgeskader. Ved vannskader må man kontakte naboene under.

KONTAKTINFORMASJON

VED AKUTTE RØRLEGGERARBEIDER: Rørleggervakta. Tlf: 23 12 65 50 rørleggervakta.no

ELEKTRIKER
Sameiet har serviceavtale med Alna Elektro AS. For mer kontaktinfo og detaljer:

*) Dørcallingen service
Phono Elektro-akustikk AS
Telefon: 22 50 87 00
E-post: post@phono.no
Kontaktperson er Asbjørn Hauge

Alle eiere/beboere må selv tegne innboforsikring