Sameiet er forsikret i Gjensidige Forsikring Polisenr.: 86832694

Har det oppstått en situasjon der du tror sameiets forsikringsselskap skal kontaktes må du ta kontakt med styret: kiellandshus.sameie@gmail.com 

Det er kun styret som har myndighet til å kontakte Gjensidige.  

Borettslagene Garman og Worse er forsikret gjennom sameiets avtale.

Alle seksjonseiere/andelseiere må tegne egen innboforsikring.

  • Varsle styret i sameiet: kiellandshus.sameie@gmail.com
  • Varsle eget forsikringsselskap
  • Varsle eventuelle naboer som kan ha fått følgeskader umiddelbart. Ved vannskader man kontakte naboene i underliggende etasjer.

Viktige paragrafer fra sameiets vedtekter:

7-3 Utbedringsansvar og erstatning
(1) Fører en seksjonseiers mislighold til skade på sameiets eiendom eller på annen seksjonseiers bolig eller fastmontert inventar som naturlig hører boligen til, skal skaden utbedres av sameiet for seksjonseiers regning.

(2) Skade på innbo og løsøre skal utbedres av skadelidte seksjonseier. Sameiet hefter ikke for eventuelle skader på skadelidtes innbo og/eller løsøre.

(3) Sameiet og skadelidte seksjonseiere kan kreve erstatning for tap som følger av at seksjonseieren misligholder sine plikter.

(4) Seksjonseieren kan kreve erstatning for tap som følge av at sameiet ikke oppfyller pliktene sine.

(5) Ved skader som skyldes en seksjonseiers uaktsomhet, eller som en seksjonseier på annen måte er erstatningsansvarlig for, skal seksjonseierens forsikring benyttes så langt den rekker, inkludert mulig egenandel, før sameiets forsikring benyttes. Ved skade som skyldes seksjonseiers uaktsomhet og som dekkes av sameiets forsikring, skal seksjonseieren betale egenandelen og andre direkte utlegg som ikke dekkes av forsikringen og som er en følge av skaden. Bestemmelsen gjelder uansett om skaden oppstår på fellesareal eller i en bruksenhet. Bestemmelsen gjelder også når skaden er forårsaket av noen av seksjonseierens husstand eller personer som seksjonseieren har gitt adgang til eiendommen eller overlatt sin seksjon til.

Når erstatningsansvaret er en følge av sameieforholdet, kan sameiets legalpanterett etter eierseksjonsloven 31 og vedtektenes § 4 anvendes.