Følgende skriv må leses før oppussing/reparasjon

  • OBOS-advokatene har utarbeidet et skriv om oppussing og reparasjon for sameiet. Dette må leses: Viktig ved oppussing/reparasjon
  • Sameiets vedtektetsparagrafer som omhandler oppussing.

VIKTIG MED HENHOLD TIL BRANNDETEKTOR:
Kiellands Hus er av Oslo kommune klassifisert som et “særskilt brannobjekt” fordi det er bygget leiligheter og drives næringsaktivitet i form av et kjøpesenter i samme bygg som en bensinstasjon. Dvs hvis en brann bryter ut i bygget kan det få store konsekvenser. Av den grunn er det viktig å være klar over følgende forhold:

Hvis man skal pusse opp i gangen og branndetektor må kobles helt fra for en periode må styret kontaktes slik at man kan avtale med Lysteknikk at de kommer for å utføre fra- og tilkobling av detektoren. Grunnen til dette er at når man frakobler en detektor forteller man bare systemet at hendelser fra denne detektoren skal ikke mottas. Det er fortsatt spenning på kablene som gir mulighet for kortslutning etc når man kobler fra bl.a ledere. Det tekniker fra Lysteknikk kan gjøre er å frakoble sløyfen så den blir spenningsløs. Da er HELE sløyfen satt ut av spill, så dette er ikke noe som kan stå frakoblet over tid. Derfor må dette planlegges utført samtidig som den fysiske jobben skal gjøres. Det er som regel to fulle etasjer på en sløyfe. Man kobler altså svært mange leiligheter fra brannvarslingsanlegget.

Ved oppussing av leiligheten er det viktig å merke seg en rekke punkter i sameiet vedtekter og husordensregler. Det er en god del forhold som må søkes styret skriftlig om før man får lov til å gjøre endringer i leilighetene. Spør alltid styret på forhånd for å være sikker på at du ikke gjør noe som bryter med sameiets vedtekter. Hvis man selv eller håndverkere man har engasjert gjør noe som forårsaker skade på egen, sameiets eller annens eiendom, vil man være økonomisk ansvarlig for utbedring av skaden.

FRA §7 VEDLIKEHOLD
§ 7-1 Seksjonseierens vedlikeholdsplikt

(2) Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.

Arbeider på bad, vaskerom og kjøkken, som inkluderer røropplegg, må kun utføres av autoriserte firmaer pga. fare for lekkasje til underliggende leiligheter.

Det må være fri tilgang til stoppekraner, slik at en eventuell vannlekkasje kan stanses så raskt som mulig.

(4) Hvis sameiet har inngått serviceavtale vedrørende vinduer, ytterdører, radiator, rørleggertjenester, elektrikertjenester, ventilasjon, porttelefon eller brannvernutstyr i bolig, kan sameiet bestemme at firma som sameiet har serviceavtale med benyttes ved reparasjoner og utskiftninger av dette.

(9) Endringer i bolig som berører, eller kan berøre, felles installasjoner eller øvrige deler
av bygget krever uttrykkelig tillatelse fra boligsameiet. Slike endringer er f.eks. endringer
på varmeanlegg/radiator, vannrør, avløpsrør, ventilasjon, ytterdører, vinduer (ytre),
elektrisk anlegg og flytting/riving av vegg. Skriftlig søknad skal sendes til sameiet
v/styret.

Det er også ihht Vedtektenes § 7-1 (2), ikke tillatt å montere kjøkkenventilator med egen motor. Dette skaper ubalanse i systemet og fører til at naboer ikke har tilfredstillende avtrekk. Hvis kjøkken skal pusses opp er det viktig å lese informasjonen under Kjøkken  og  Ventilasjon

Det vil i oktober 2021 bli gjennomført en ventilasjonssjekk av samtlige leiligheter i sameiet. Da vil man sjekke kjøkkenviftene i alle leilighetene, og de som har installert vifte med motor vil bli pålagt å bytte denne med en godkjent vifte. Se kjøkken for utfyllende informasjon om hvilke vifter som er kompatible med ventilasjonsanlegget i bygget.

HUSORDENSREGLER

§ 2 Hensyn til andre beboere
Oppussing som innebærer støy skal meldes til styret. Dette for at andre beboere kan informeres om hvilken type støy de kan forvente, og hvor lenge arbeidet er planlagt å foregå.

På hverdager skal alt støyende arbeid i forbindelse med rehabilitering/oppussing av leiligheter (boring i mur, pigging av fliser og annet) tidligst begynne kl. 08.00, og være avsluttet senest kl. 19.00. I helgen og på helligdager skal slik virksomhet begrenses til tidsrommet mellom kl. 11.00-19.00.

§ 13. Brannvarslingsanlegget
Ved unødvendig utrykning fra brannvesenet, vil juridisk eier faktureres for utrykningen.
Brannvarslingsdetektoren i leiligheten må ikke under noen omstendighet kobles fra uten at styret på forhånd har gitt skriftlig tillatelse til dette. Juridisk eier står økonomisk ansvarlig dersom branndetektor påføres skade eller kobles fra slik at brannvarslingsanlegget melder feil.

Lykke til med oppussingen!