Avtaler

Her er en liste over avtaler vi har i Kiellands Hus.

Les mer om avtalen under hver leverandør. Her finner du nyttig informasjon. 

Serviceavtale elektriker

Alna Elektro AS

Sameiet har inngått en serviceavtale med Alna Elektro AS. Dette innebærer at de utfører en årlig visuell sjekk av det elektriske anlegget som omfatter alt av elektriske installasjoner i sameiets fellesarealer. Sjekken utføres en gang hver 12 måned.

Beboere kan benytte seg av firmaets tjenester for rabatterte priser. Oppgi at dere bor i Kiellands Hus når dere tar kontakt. 

Reparasjonsarbeider, tilleggsarbeider kan utføres på timer og materiell, eller det utarbeides en fastpris på et spesifikt oppdrag.

 • Timepris Kr.784,- eksl.mva. Kr.980,- inkl.mva.
 • Servicebil Kr.600,- eksl.mva. pr. oppmøte Kr.750,- inkl.mva.
 • Dokumentasjon Kr.200,- eksl.mva. pr. oppdrag. Kr.250,- inkl.mva.
 • Parkering etter gjeldende satser

Tlf: 400 88 005

E-post: post@alnaelektro.no

Merk at seksjonseier har ansvar for alt det elektriske i leiligheten fra og med sikringsskapet.

Vektertjenesten

Proff Security

I Kiellands Hus bor vi svært tett på hverandre, og for at alle skal trives her, er vi avhengig av at alle tar hensyn til hverandre. Dette er et relativt nytt bygg, men leilighetene er ikke lydtette, og støy/musikk høres godt mellom leilighetene. Lyden bærer også spesielt godt ut i bakgården og fra takterrassen. Av den grunn er det forbudt med musikkanlegg i bakgård og på takterrasse.

Sameiet har avtale med vaktselskapet Proff Security. Vekterne går faste runder og kan tilkalles ved behov, eksempelvis ved støy som avviker fra husordensreglene. Det gjøres oppmerksom på at vekterselskapet er gitt myndighet til å ilegge gebyrer.

Dette innebærer at dersom støy fra en leilighet medfører at andre beboere ser seg nødt til å tilkalle vekterne, vil beboeren som forårsaket støyen bli fakturert kr 786,- + fakturagebyr. I utleietilfeller vil juridisk eier bli fakturert. Ved plagsom støy både før og under stilletider kan også beboer ilegges gebyr.

Gebyr for vaktutrykning nr. 2: 1572,- + fakturagebyr
Gebyr for vaktutrykning nr. 3: 2358,- + fakturagebyr
Gebyr for vaktutrykning nr. 4: 3000,- + fakturagebyr
Gebyr for vaktutrykning nr. 5: 4000,- + fakturagebyr

Telefonnummer til Proff Securitys vakttelefon er 23 62 62 62.

Hva kan man kontakte Proff for?

 • Husbråk? JA
 • Uvedkommende? JA
 • Innbrudd/ hærverk: NEI. Kontakt Politiet
 • Brann? NEI. Ring Brannvesenet 110
 • Vannlekkasje? NEI. Kontakt Styret
 • Heis? NEI. Kontakt Styret
 • Adgangskontroll? F. eks. en beboer har glemt nøkler eller låst seg ute på nattestid, eller en lås har gått i stykker. NEI. Kontakt Låsesmed Tlf: 22 22 88 88

Styret minner om følgende husordensregel:

§ 2. Hensynet til øvrige beboere
Enhver beboer plikter å påse at leiligheten brukes slik at det ikke oppstår ulempe eller ubehag for andre beboere. Det skal være alminnelig ro mellom kl. 23.00 og 07.00 på hverdager og mellom kl. 23.00 og 11.00 i helger. Dette gjelder også for bakgården og takterrassen.

Ved større, private arrangementer bør naboer varsles i god tid ved å henge opp nabovarsel i rammen i heisen. Vinduer og dører bør holdes lukket under arrangementet. Verten plikter å fjerne eventuelle etterlatenskaper (sigarettstumper, tomemballasje m.m.) i fellesarealer senest dagen etter arrangementet. Det er selvfølgelig ikke tillatt å røyke i heisen eller øvrige fellesområder innendørs.

Oppussing som innebærer støy skal meldes til styret. Dette for at andre beboere kan informeres om hvilken type støy de kan forvente, og hvor lenge arbeidet er planlagt å foregå. På hverdager skal alt støyende arbeide i forbindelse med rehabilitering/oppussing i seksjoner (boring i mur, pigging av fliser og annet) tidligst begynne kl. 08.00, og være avsluttet senest kl. 19.00. I helgen og på helligdager skal slik virksomhet begrenses til tidsrommet mellom kl. 11.00-19.00.

Brannvarslingsanlegget

Avtale om direkte alarmoverføring til Oslo brann- og redningsetat (OBRE).

Brannvarslingsanlegget i Kiellands hus har direkte alarmoverføring til Oslo brann- og redningsetat (OBRE).

Dette innebærer følgende:

 • Alle seksjonene er koblet fra hverandre og har direkte alarmoverføring til OBRE. Dette betyr at det nå er fem direktelinjer til OBRE: En for hver av de fire oppgangene og en for bensinstasjonen/kjøpesenteret. Hvis en alarm går i en av seksjonene, vil ikke alarmen utløses i de fire andre seksjonene, med mindre det er en reell brann. Da vil OBRE utløse alarmen i resten av bygget og håndtere evakuering.
 • Det er programmert inn en 2 ½ minutters alarmforsinkelse i detektorene i hver leilighet. Dette betyr at hvis en uønsket alarm utløses i en leilighet, har beboer 2 ½ min på seg til å stoppe alarmen på hovedpanelet i oppgangen. Man ser på panelet at det telles ned sekunder til alarmen vil gå i resten av oppgangen og hos OBRE. Når alarmen er stoppet, begynner systemet å telle ned ytterligere 2 ½ min. Dette er tiden man har til å tilbakestille systemet. Hvis dette ikke gjøres, vil alarmen gå i de andre leilighetene og i fellesarealene i oppgangen, og OBRE vil rykke ut. En slik unødvendig utrykning koster p.t. 1450 kr.

Instruks er derfor som følger:
Hvis alarmen går, og det ikke er i din leilighet, skal du evakuere leiligheten og stille deg utenfor inngangspartiet til oppgangen. OBRE/evt. et styremedlem vil gi beskjed når du kan gå tilbake til leiligheten.

NB! Hvis korridor eller trappeoppgang er fylt med røyk, skal du gå tilbake til leiligheten og vente på røykdykkere fra OBRE. Det er røyken som dreper.

Se instruks fra Lysteknikk for hvordan man stopper uønsket alarm.

Det er strengt forbudt å koble fra detektor eller på annen måte tukle med den uten skriftlig tillatelse fra Styret. Hvis dette skjer, er det brudd på sameiets husordensregel § 13. Feil på detektor som er forårsaket av beboer vil utbedres av Lysteknikk for eiers regning. Dette koster fra kr 5750,-

Eventuelle spørsmål kan sendes til styrets mailkonto.

Internett og TV

GlobalConnect

Fibernett i Kiellands Hus

Fra og med 1. november 2023, har samtlige leiligheter i sameiet 1000/1000 mbps installert. Sameiet betaler 199 kr pr. mnd/leilighet for denne tjenesten, og kostnaden dekkes inn gjennom de månedlige felleskostnadene.

For mer informasjon og kontaktinfo til GlobalConnect, SE HER

 

Rørleggertjenester

FOR AKUTTE RØRLEGGEROPPDRAG (VANNLEKKASJE), KONTAKT RØRLEGGERVAKTA: Tlf. 23 12 65 50

eller

RØRLEGGER 24-7 AS Tlf: 21 91 80 05

For alle andre rørleggerarbeider, kontakt Styret.  OBS! Det er kun styret som kan bestille arbeid på radiatorer. 

VIKTIG: Hvis rørlegger må ta vannet i oppgangen skal styret informeres om dette slik at vi kan sende ut informasjon til alle berørte beboere. Det holder ikke å henge opp lapp i heisen om dette. 

Sameiet har et godt samarbeid med Rørleggervakta AS, som har gjort de aller fleste rørleggeroppdrag i bygget de siste to årene. Ring 23 12 65 50. 

Viktig fra vedtektenes § 7-1 (9)

(9) Endringer i bolig som berører, eller kan berøre, felles installasjoner eller øvrige deler av bygget krever uttrykkelig tillatelse fra boligsameiet. Slike endringer er f.eks. endringer
på varmeanlegg/radiator, vannrør, avløpsrør, ventilasjon, ytterdører, vinduer (ytre), elektrisk anlegg og flytting/riving av vegg og pigging/legging av nye fliser. Skriftlig søknad skal sendes til sameiet v/styret.

For mer informasjon, se dette skrivet utarbeidet av OBOS-advokatene for sameiet.

Forsikring

Gjensidige forsikring

Sameiet er forsikret i Gjensidige Forsikring.

Har det oppstått en situasjon der du tror sameiets forsikringsselskap skal kontaktes må du ta kontakt med styret: kiellandshus.sameie@gmail.com 

OBS!!! Det er kun styret som skal kontakte Gjensidige.  

Garman og Worse er forsikret gjennom sameiets avtale.

Alle seksjonseiere/andelseiere må tegne egen innboforsikring.

Viktige paragrafer i sameiets vedtekter:

7-3 Utbedringsansvar og erstatning
(1) Fører en seksjonseiers mislighold til skade på sameiets eiendom eller på annen  seksjonseiers bolig eller fastmontert inventar som naturlig hører boligen til, skal skaden
utbedres av sameiet for seksjonseiers regning.

(2) Skade på innbo og løsøre skal utbedres av skadelidte seksjonseier. Sameiet hefter ikke for eventuelle skader på skadelidtes innbo og/eller løsøre.

(3) Sameiet og skadelidte seksjonseiere kan kreve erstatning for tap som følger av at seksjonseieren misligholder sine plikter. 

(4) Seksjonseieren kan kreve erstatning for tap som følge av at sameiet ikke oppfyller pliktene sine.

(5) Ved skader som skyldes en seksjonseiers uaktsomhet, eller som en seksjonseier på annen måte er erstatningsansvarlig for, skal seksjonseierens forsikring benyttes så langt den rekker, inkludert mulig egenandel, før sameiets forsikring benyttes. Ved skade som skyldes seksjonseiers uaktsomhet og som dekkes av sameiets forsikring, skal seksjonseieren betale egenandelen og andre direkte utlegg som ikke dekkes av forsikringen og som er en følge av skaden. Bestemmelsen gjelder uansett om skaden
oppstår på fellesareal eller i en bruksenhet. Bestemmelsen gjelder også når skaden er forårsaket av noen av seksjonseierens husstand eller personer som seksjonseieren har gitt adgang til eiendommen eller overlatt sin seksjon til.

Når erstatningsansvaret er en følge av sameieforholdet, kan sameiets legalpanterett etter eierseksjonsloven 31 og vedtektenes § 4 anvendes.

Se også Vedlikeholdsansvar, forsikring og erstatningsansvar for mer informasjon.

Vaktmestertjenester

Karlsens Vaktmestertjeneste AS

Sameiet har avtale om vaktmestertjenester med Karlsens Vaktmestertjeneste AS.

Vaktmester er hos oss 2 timer på mandager, onsdager og fredager. Han har en fast sjekkliste som han skal gjennom hver uke. I tillegg har han enkelte sesongrelaterte arbeidsoppgaver. Alt som ikke står på listen blir sameiet fakturert ekstra for.

Vaktmester påtar seg ikke private oppdrag for beboere. Det er kun styret som kan godkjenne at vaktmester gjør arbeid inne i leilighetene. Styret godkjenner heller ikke arbeid som faller inn under seksjonseiers vedlikeholds- og reparasjonsansvar, jmf sameiets vedtektsparagraf 7-1

 

Oppgang A

Garman Borettslag
garmanbo@gmail.com

Oppgang B

Oppgang C

Worse Borettslag
worse.brl@gmail.com

Oppgang D

OM OSS

Sameiet er et kombinasjonsbygg og består av 228 seksjoner; 226 boligseksjoner og to næringsseksjoner; et kjøpesenter og en bensinstasjon.

Boligseksjonene er fordelt på fire oppganger.

Adresse

Kiellands Hus sameie
Landstads gate 2
0457 Oslo

Kontakt styret

Oppgang A, Garman borettslag: garmanbo@gmail.com 
Oppgang B: uelandsgate@gmail.com 
Oppgang C, Worse borettslag: worse.brl@gmail.com 
Oppgang D: kingosgate8@gmail.com 

Styret

Styreleder: Helene Spigseth

Nestleder: Marianne Hagen

Styremedlem: Ulrik Mikkelsen

Styremedlem: Ane Kjosås

Styremedlem: Harald Thoresen

Varamedlem: Ida Sofie Dahl

Varamedlem: Marie Asprem Hvardal

Varamedlem: Pål Smitt-Amundsen

Varamedlem: Peter Danielsson

Varamedlem: Siv-Anne Hotvedt