Vedlikeholdsansvar – Forsikring – Erstatningsansvar

Hvem har vedlikeholdsansvar for hva i Kiellands Hus?

Nederst på siden vil du finne kontaktinformasjon til bedrifter man kan kontakte for befaring og reparasjon.

For at det ikke skal oppstå skade er det viktig at både sameiet, representert ved styret, og den enkelte seksjonseier/andelseier er sitt ansvar bevisst og følger opp sine vedlikeholdsplikter. Dette bidrar til at skader forebygges, verdier ikke går tapt, og ikke minst at det er trygt og trivelig å bo i sameiet. Hver eneste skade som meldes til sameiets forsikringsselskap gjør at forsikringspremien øker med flere titalls tusen kroner, noe som igjen vil føre til en økning i felleskostnadene.

I det følgende skisseres de viktigste hovedreglene knyttet til seksjonseiers/andelseiers vedlikeholdsansvar i sameiet.

Eierseksjonsloven og sameiets vedtekter har som utgangspunkt at seksjonseier/andelseier skal holde boligen med tilhørende inventar/utstyr/rom/arealer forsvarlig ved like. I dette ligger at vedlikeholdet skal utføres på en slik måte at boenhet og andre beboere og fellesareal ikke blir påført skade eller ulempe.

Seksjonseier/andelseier har ansvar for blant annet:

 • Innvendige flater, altså belegg på vegger, gulv (parkett), og tak
 • Vedlikehold av bruksenhetens inngangsdør
 • Innvendige dører
 • Indre deler av balkongen, deriblant gulvet og sluk
 • Elektriske anlegg fra og med boligens sikringsboks
 • Innretninger for avløp og vann i bruksenheten som ikke er bygget inn i bærende konstruksjoner, dvs. fra og med stoppekran (stengeventiler) og vannlås
 • Inventar, herunder vannklosett, badekar, servant og blandebatteri
 • Vedlikehold av vinduer. Dette inkluderer vinduskarmer og vindusruter, også utskifting av punkterte ruter og knuste ruter som følge av hærverk og uvær, balkongdører og balkongvinduer
 • Radiatorvedlikehold, herunder rør, skruer, ventil og reguleringsbryter (se Radiatorer for mer informasjon)
 • Vedlikehold av låser og nøkler til inngangsdør og postkasse
 • Rensing/erstatning av fettfilter, rist og spjeld til kjøkkenavtrekk, samt brytere for lys og avtrekk
 • Brannvarsler (detektor og signalgiver)
 • Vedlikehold og reparasjon av dørcalling, også ringeklokken i korridoren (*)
 • Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført ved innbrudd, ulykke og uvær.

Sameiet har ansvar for blant annet:

 • Alle fellesarealer utvendig og innvendig
 • Bygningskroppen, etasjeskiller, fasader, tak
 • Utvendige innretninger
 • Felles stamledningsnett for vann og avløp fram til stoppekran og vannlås
 • Elektrisk ledningsnett fram til sikringsskap
 • Utskifting av vinduer, balkonger, terrasser og liknende når normal levetid er oppnådd. Dvs når samtlige vinduer og balkonger må byttes.
 • Reparasjon av innvendige skader som skyldes taklekkasje

Dette betyr for eksempel at seksjonseier/andelseier må vedlikeholde våtrom i boligen (bad og kjøkken) slik at lekkasjer og skader ikke oppstår.

Følger av forsømt vedlikehold

Dersom seksjonseier/andelseier ikke følger opp sitt vedlikeholdsansvar, og dette påfører andre beboere og/eller fellesareal skade, kan denne bli holdt erstatningsansvarlig. Seksjonseier/andelseier er på samme vilkår ansvarlig for skadevoldelse som gjøres av tredjeperson som han har gitt i oppdrag å utføre vedlikeholdsplikter for seg. Dette kan for eksempel være en leietaker eller håndverkere eier har engasjert. Seksjonseier/andelseier er ansvarlig hvis dennes gjester gjør skade på bygget eller eiendommen.

Sameiets egenandel er for tiden kr. 10.000. Sameiet kan kreve refusjon for egenandelen hos seksjonseieren/andelseieren hvis skaden skyldes feil eller mangler som denne burde ha rettet opp, eller tiltak som denne burde ha iverksatt for å begrense skadens omfang. Det er kun styret som kan melde skader til sameiets forsikringsselskap.

Vannskader, ansvar og forsikringsdekning

Noen enkle forebyggende huskeregler som alle bør følge for å unngå vannskader:

 • Skru av hovedvannkranen når du forlater leiligheten.
 • Radiator skal aldri skrus helt av. Den skal stå på minst “1”, ikke snøtegnet. (se egen side om vedlikehold av radiatorer)
 • Husk å sjekke for eventuelle lekkasjer når hovedkranen for vann skrus på.
 • Husk at ansvar for vedlikehold innenfor bruksenheten er den enkelte seksjonseiers/andelseiers ansvar. Ikke vent med vedlikehold til skaden skjer.

Selv om sameiet er forsikret, er det viktig at alle gjør det som er mulig for å redusere antallet vannskader. Hver skade innebærer mange ulemper for de berørte seksjonseierne/andelseierne og mye arbeid for styret. Ikke minst er det viktig å huske på at det kan være betydelig egenandel ved vannskader og at forsikringspremien for sameiet stiger med flere tusen kr pr. år for hver skade som meldes forsikringsselskapet. Forsikringsselskapet kan også kreve regress fra eier når det fremkommer at skaden burde ha vært forhindret.

Hvis uhellet først er ute, og vannskade oppdages, må man etter beste evne sørge for å begrense skaden. Deretter må man melde skade:

 • Varsle styret i sameiet pr. e-post.
 • Varsle eget forsikringsselskap
 • Varsle eventuelle naboer som kan ha fått følgeskader. Ved vannskader må man kontakte naboene under.

For utfyllende informasjon hva man gjør ved vannlekkasjer. LES HER

Vedtekter som regulerer vedlikehold i Kiellands Hus

KONTAKTINFORMASJON

VED AKUTTE RØRLEGGERARBEIDER: Rørleggervakta. Tlf: 23 12 65 50 rørleggervakta.no

ELEKTRIKER
Sameiet har serviceavtale med Alna Elektro AS. For mer kontaktinfo og detaljer: Serviceavtale

*) DØRCALLINGEN

For service kan man kontakte:
Porttelefon Service AS
Telefon: 67 90 90 98
E-post: post@porttelefonservice.no
Kontaktperson er Glenn M. Raanes

Alle eiere/beboere må selv tegne innboforsikring

Oppgang A

Garman Borettslag
garmanbo@gmail.com

Oppgang B

Oppgang C

Worse Borettslag
worse.brl@gmail.com

Oppgang D

OM OSS

Sameiet er et kombinasjonsbygg og består av 228 seksjoner; 226 boligseksjoner og to næringsseksjoner; et kjøpesenter og en bensinstasjon.

Boligseksjonene er fordelt på fire oppganger.

Adresse

Kiellands Hus sameie
Landstads gate 2
0457 Oslo

Kontakt styret

Oppgang A, Garman borettslag: garmanbo@gmail.com 
Oppgang B: uelandsgate@gmail.com 
Oppgang C, Worse borettslag: worse.brl@gmail.com 
Oppgang D: kingosgate8@gmail.com 

Styret

Styreleder: Helene Spigseth

Nestleder: Marianne Hagen

Styremedlem: Ulrik Mikkelsen

Styremedlem: Ane Kjosås

Styremedlem: Harald Thoresen

Varamedlem: Ida Sofie Dahl

Varamedlem: Marie Asprem Hvardal

Varamedlem: Pål Smitt-Amundsen

Varamedlem: Peter Danielsson

Varamedlem: Siv-Anne Hotvedt